Xylota

 • Xylota (Xylota) angustiventris Loew 1866 – Two-spotted Leafwalker
 • Xylota (Xylota) annulifera Bigot 1884 * – Longspine Leafwalker
 • Xylota (Xylota) confusa Shannon 1926 – Confusing Leafwalker
 • Xylota (Xylota) ejuncida Say 1824 ? – Polished Leafwalker
 • Xylota (Xylota) flavifrons Walker 1849 * – Northern Leafwalker
 • Xylota (Xylota) flavitibia Bigot 1884 * – Yellow-toed Leafwalker
 • Xylota (Xylota) hinei (Curran 1941) * – Hine’s Leafwalker
 • Xylota (Xylota) naknek Shannon 1926 * – Naknek Leafwalker
 • Xylota (Xylota) quadrimaculata Loew 1866 – Four-spotted Leafwalker
 • Xylota (Xylota) subfasciata Loew 1866 – Large-spotted Leafwalker
 • Xylota (Xylota) tuberculata (Curran 1941) – Short-spined Leafwalker