Neoascia

Fen Fly (Neoascia sp.) – Rice County – May 13, 2019
  • Neoascia (Neoascia) metallica (Williston 1882) – Double-banded Fen Fly
  • Neoascia (Neoascia) tenur Harris 1780 – Black-kneed Fen Fly
  • Neoascia (Neoasciella) globosa (Walker, 1849) – Black-margined Fen Fly
  • Neoascia (Neoasciella) subchalybea Curran 1925 – Black Fen Fly