Cheilosia

  • Cheilosia comosa (Loew 1863) * – Prairie Blacklet
  • Cheilosia cottrelli Telford 1939 ? – Cottrell’s Blacklet
  • Cheilosia cynoprosopa Hull & Fluke 1950 – Dark-faced Blacklet
  • Cheilosia hunteri (Curran 1922) * – Hunter’s Blacklet
  • Cheilosia lasiophthalmus Williston 1882 * – Amber-haired Blacklet
  • Cheilosia latrans (Walker 1849) * – Steely Blacklet
  • Cheilosia leucoparea (Loew 1863) ? – Dusky Blacklet
  • Cheilosia orilliaenis (Curran, 1922) – Hairy-striped Blacklet
  • Cheilosia rita (Curran 1922) * – Inky Blacklet
  • Cheilosia shannoni (Curran 1923) * – Shannon’s Blacklet